Algemene Voorwaarden

Een Lanparty van dit formaat heeft regels nodig om te kunnen voldoen aan de eisen en verwachtingen op het gebied van met name veiligheid en sociale interactie. De meeste van deze voorwaarden zullen logisch klinken en / of ook in het dagelijks leven gelden.

Algemene voorwaarden Copynite

De deelnemer gaat akkoord met hiernavolgende voorwaarden.

A. Definities
Dit zijn de algemene voorwaarden voor ‘Copynite’ LAN-party, hierna te noemen ‘het evenement’, van toepassing op een ieder die fysiek aanwezig is op het evenement, met intentie tot deelname of bezoek, hierna te noemen ‘de deelnemer’. De organisatie bestaat uit het geheel der bestuursleden van Stichting Connected Freedom (KvK nummer 32094981) en derden die door het bestuur zijn gemarkeerd als “vrijwilliger”.

B. Geldigheid
De organisatie behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tot twee weken voor aanvang van het evenement zonder opgaaf van reden te kunnen wijzigen.

C. Consequenties
De consequenties van een overtreding zullen per geval worden bekeken. De crew kan besluiten de deelnemer te verwijderen van het evenement zonder teruggave van de entreeprijs indien zij dit nodig achten om de orde te handhaven. Indien de deelnemer (letsel)schade heeft veroorzaakt, zullen wij hierbij de politie inschakelen.

1. Op het evenement is de Nederlandse wetgeving van kracht.

2. Gedragscode

2.1 De deelnemer zal aanwijzingen van de organisatie opvolgen.
2.2 De deelnemer zal de hem of haar toegewezen tafel en vloer schoonhouden.
De organisatie zorgt voor het aanwezig zijn van de nodige afvalbakken en zal zorg dragen voor het (laten) legen van deze afvalbakken.
2.3 De deelnemer zal geen veranderingen of schade toebrengen aan de persoon of spullen van een andere deelnemer of de organisatie.
2.4 De deelnemer zal zonder uitdrukkelijke toestemming niet aan de decoratie, netwerkapparatuur, servers, bekabeling en beamers komen.
2.5 De deelnemer zal zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geen gebruik maken van de computer van een andere deelnemer, zowel via het netwerk als rechtstreeks.
Concreet: ‘Wie hackt, vertrekt’.
2.6 De deelnemer zal onder geen voorwaarde meewerken of door passiviteit toelaten dat zijn of haar computer wordt gebruikt voor het verspreiden van worms, spyware, trojan(downloaders)s of virussen, het uitvoeren van Denial of Service attacks of het uitvoeren van grote portscans.
2.7 De deelnemer zal zonder uitdrukkelijke toestemming geen handel bedrijven op het terrein van het evenement.
2.8 De deelnemer zal zonder uitdrukkelijke toestemming geen actieve promotie maken voor bedrijven of evenementen die geen sponsor zijn van het evenement.
2.9 Het is de deelnemer verboden om gebruik te maken van programma’s die hem/haar een voordeel geven boven de andere speler (cheats/hacks)
2.10 Het is de deelnemer niet toegestaan, om tijdens het evenement gebruik te maken van audioboxen.
2.11 Het is de deelnemer niet toegestaan binnen te roken, tenzij expliciet anders aangegeven.
2.12 Het is de deelnemer niet toegestaan voedsel en/of dranken mee naar binnen te nemen, of te laten bezorgen. In het hotel is catering aanwezig waar van alles te krijgen is.
2.13 Indien de deelnemer een probleem of klacht heeft zal hij of zij dit bij de crew melden en niet bij het personeel van het hotel.

3. Toegang

3.1 Toegang wordt uitsluitend verleend aan betalende deelnemers die zich kunnen legitimeren met een door de Nederlandse overheid erkend persoonsbewijs.
Wij accepteren paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
3.2 Toegang tot het evenement wordt daarom enkel gegeven aan deelnemers die hebben ingestemd met deze voorwaarden.
3.3 Het is de organisatie vrij om, zonder opgave van reden, de deelnemer te weren en/of van het evenement te verwijderen.
3.3.1 Indien de deelnemer verwijderd wordt zonder geldige reden zal hij/zij een evenredig deel van zijn entreegeld terug krijgen.
3.3.2 Indien de deelnemer verwijderd wordt vanwege het overtreden van de bepalingen in dit regelement en/of de Nederlandse wet, verliest de deelnemer enige recht op restitutie van de betaalde entree.
3.3.3 Indien de deelnemer onverhoopt niet aanwezig kan zijn, zal tot 1 maand voor het evenement het volledige bedrag terugbetaald worden. Na deze termijn zullen gevallen individueel beoordeeld worden door het bestuur van de stichting en in overleg met het management van de locatie. Vuistregel  is dat alleen in schrijnende gevallen (overlijden in de familie etc) tot restitutie zal worden overgegaan

4.    Preventieve maatregelen
4.1 Door de organisatie aangewezen personen kunnen, uit preventief oogpunt, de deelnemer vragen mee te werken aan een privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering danwel visitering.
4.1.1 Het is de deelnemer vrij medewerking te weigeren aan de privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering danwel visitering, echter zal de deelnemer dan de toegang worden ontzegt en verliest de deelnemer enig recht op restitutie van de betaalde entree.
4.2 De organisatie kan van de deelnemer eisen dat hij/zij één of meerdere voorwerpen in bewaring geeft, indien de organisatie van mening is dat deze voorwerpen gebruikt zullen gaan worden om een artikel in dit regelement te overtreden, of omdat deze voorwerpen daadwerkelijk gebruikt zijn voor overtreding van dit regelement.
4.2.1 Indien een voorwerp in bewaring wordt gegeven, zal de deelnemer een bewijs van ontvangst krijgen. Met dit bewijs van ontvangst kan de deelnemer de, in bewaring gegeven voorwerpen, aan het einde van het evenement weer ophalen bij de crew.
4.2.2 Indien de deelnemer weigert een voorwerp in bewaring te geven, zal deze persoon de toegang tot het evenement worden ontzegd en verliest de deelnemer enige recht op restitutie van de betaalde entree.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor elke vorm van (letsel)schade of gegevensverlies als gevolg van diefstal, brand, vernieling, stroomspikes of onvoorzienbare situaties.
5.2 De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor zijn eigen handelingen en handelingen verricht vanaf zijn of haar computer.
5.3 De deelnemer zal zijn of haar medewerking verlenen in het geval van een onderzoek, dat door een tot onderzoek bevoegde instantie wordt uitgevoerd, naar aanleiding van punt 5.2.
Indien er een verdenking bestaat van het illegaal aanbieden van data, via het netwerk of anderszins, zullen wij waar nodig samenwerken met officiële instanties.
5.4 De deelnemer vrijwaart de organisatie van alle aanspraken van hem- of haarzelf en / of derden, die voortkomen uit geschillen over intellectuele eigendomsrechten of de handhaving van deze regels.
5.5 Opzegging van deelname aan het evenement dient ten minste 1 maand voor aanvang hiervan te geschieden.
6. Voorzieningen

6.1 De deelnemer zal zijn voertuig alleen op de daarvoor bestemde plaatsen parkeren of op aanwijzing van de door de organisatie aangeven plekken.
6.2 De stroomvoorziening zal enkel worden gebruikt voor het aansluiten van noodzakelijke computerapparatuur.
6.3 Het gebruik van alle voorzieningen geschiedt geheel op eigen risico.
6.4 Het is de deelnemer niet toegestaan om te slapen in de lanzaal.